Specijalan popust za freelancere!

PRIVREDNO DRUŠTVO JE DUŽNO DA UPLATI SOCIJALNI DOPRINOSI ZA SVOJE OSNIVAČE KOJI NISU ZASNOVALI RADNI ODNOS U SVOM DRUŠTVU DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC (PROPISAN JE NOVI OBRAZAC PP OD-O)

15.07.2013.

Privredno društvo je dužno da uplati socijalni doprinosi za svoje osnivače koji nisu zasnovali radni odnos u svom društvu do 15. u mesecu za prethodni mesec  (Propisan je novi Obrazac PP OD-O)

U primeni novih odredbi za plaćanje socijalnih doprinosa osnivača (članova) privrednog ruštva koji nisu zasnovali radni odnos u svom društvu, javili su se sledeći problemi:

– zakonom nije bio propisan rok u kojem se moraju uplatiti socijalni doprinosi,

– nisu bili propisani uplatni računi za uplatu ovih socijalnih doprinosa (račun na koji su po rešenju uplaćivani socijalni doprinosi nije odgovarajući),

– nije bio propisan Obrazac koji bi se sastavljao po ovom osnovu i pomoću kojeg bi Poreska uprava mogla pratiti izvršavanje obaveze uplate doprinosa.

U "Službenom glasniku RS", br. 61/13 od 12.07.2013. objavljene su izmene i dopune;

– Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 96/04, . . . i 15/12 – U daljem tekstu: Pravilnik o doprinosima);

– Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 137/04 i 82/06 – u daljem tekstu: Pravilnik o porezima).

 Pravilnikom o doprinosima propisano je:

– da je rok za uplatu doprinosa do 15. u mesecu za prethodni mesec ) dakle, obavezu za jun treba uplatiti do 15, jula 2013. godine).

– da se Poreskoj upravi dostavlja obračun socijalnih doprinosa na Obrascu PP OD-O (do 5. u mesecu za uplate u prethodnom mesecu).

Izmena i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11/09, . . . i 101/10 – u daljem tekstu: Pravilnik o računima), promenjeni su nazivi postojećih uplatnih računa tako da se postojeći uplatni računi mogu primenjivati i za uplate po osnovu ličnih zarada preduzetnika i poljoprivrdnika kao i u slučajevima kada poslodavac uplaćuje doprinose za osnivače privrednih društava koji u svom društvu rade bez zasnivanja radnog odnosa.

Za članove privrednih društava koji nisu zasnovali radni odnos u svom privrednom društvu, a koji su po tom osnovu obveznici socijalnog osiguranja jer rade u svom privrednom društvu, privredno društvo je dužno da obračuna socijalne doprinose na najnižu osnovicu i da ih uplati najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec. To znači da obavezu da mesec jun (prvi mesec za koji se plaćanje vrši na ovaj način) poslodavac mora da uplati najkasnije do 15. jula 2013. godine i da po tom osnovu sastavi Obrazac PP OD-O i dostavi ga Poreskoj upravi najkasnije do 5 avgusta.

Za člana privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos u svom društvu a radno je u njemu angažovan i koji nije socijalno osiguran po drugom osnovu, na najnižu propisanu osnovicu poslodavac obračunava sledeće doprinose:

Doprinos za PIO

24,00%

Doprinos za zdravstveno osiguranje

12,30%

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

1,50%

 

 Poslodavac doprinose uplaćuje na sledeće račune:

840-721313843-74 – Doprinos za PIO lica koja obavljaju samostalnu delatnost, ako nisu osigurani po osnovu zaposlenja. ..., kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos,

840-721323843-47 –Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji,

 

840-721331843-06 – Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja obavljaju samostalnu delatnost, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos.