Specijalan popust za freelancere!

LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA ISKAZUJE SE NA OBRASCU PP OD-P I IZMENJENOM OBRASCU OPJ

14.07.2013.

Lična zarada preduzetnika iskazuje se na Obrascu PP OD-P i izmenjenom Obrascu OPJ

Preduzetnici koji su se opredeli na isplatu lične zarade obračun doprinosa iskazuju na novopropisanom Obrascu PP OD-P, a obračun poreza na ličnu zaradu na izmenjenom Obrascu PP OPJ.

Izvršena je i izmena Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11/09, . . . i 61/13) i to tako što su promenjeni nazivi postojećih uplatnih računa tako da se postojeći uplatni računi mogu primenjivati i za uplate po osnovu ličnih zarada preduzetnika.

Na mesečnu ličnu zaradu preduzetnika )koji nije osiguran po drugom osnovu) plaćaju se sledeći javni prihodi:

 

Iz osnovice (na teret lične zarade):

Porez na zarade.................................................. 10,00%

 

Doprinos za PIO .................................................24,00%

 

Doprinos za zdravstveno osiguranje ...............12,30%

 

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti ......1,50%

 

Preduzetnik koji nije osiguran po drugom osnovu i koji plaća sva tri socijalna doprinosa uplatu poreza i doprinosa vrši na sledeće račune:

 

840-711111843-52 – Porez na zarade

 

840-721313843-74 – Doprinos za PIO lica koja obavljaju samostalnu delatnost, ako nisu osigurani po osnovu zaposlenja,   

                                  kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava za koje privredno društvo obračunava

                                  i plaća doprinos,

 

840-721323843-47 –Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje,

                                 osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji

 

840-721331843-06 – Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja obavljaju samostalnu delatnost, kao i lica

                                 koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava za koje privredno društvo obračunava i plaća   

                                  doprinos.

 

Izvor: Privredni savetnik.....